Fysioterapeuterne på Lundagerskolen

Fysioterapeuterne arbejder ud fra elevens individuelle behov og ressourcer med henblik på at fremme fysisk aktivitet og selvhjulpenhed i dagligdagen.

Fysioterapeuternes funktion er undervisningsrelateret, og de indgår derfor i skolens professionelle lærings fællesskaber (PLF). Her deltager de med en fys-faglig vinkel, som en del af helheden ift. sparring omkring fx målsætninger, tilrettelæggelse af aktiviteter og modulering af klassens arbejdsmiljø, sådan at eleven kan indgå i en lærings- og/eller social sammenhæng med bedst muligt udbytte.

Fysioterapeuterne er desuden involveret i:

  • Specifikke undersøgelser/udredninger som analyseredskab for at fremme elevens læringsudbytte
  • Supervision samt råd og vejledning til det pædagogiske personale
  • Elevkonferencer
  • Udvalgsarbejde / aktionslæringsgrupper
  • Sundhedsfremmende tiltag
  • Formidling af diagnose specifik viden
  • Samskabelse og sparring ift. fritidsaktiviteter
  • Ergonomi
  • Hjælpemidler og kompenserende strategier