Henvendelsesskema og Faglig standard for Videnscentre

 

Hvorfor videnscenter?

Videnscenter Lundagers formål er at understøtte læring, trivsel og personlig mestring hos børn og elever i dagtilbud og skoler i almenrådet ud fra den specialviden, de har med målgruppen.

Videnscentrene skal understøtte udvikling og forankring af de centrale grunddiscipliner, der knytter sig til en høj kvalitet i tilrettelæggelse, gennemførelse

og evaluering af børn og unges læreprocesser. Videnscenterne tilbyder en vifte af forløb og ydelser i almenområdet, der understøtter udvikling

af sociale og faglige læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge inkluderes i det almene dagtilbud/den almen folkeskole.

Hvad tilbyder vi?

Medarbejderne i Videnscenter Lundager har rod i vores egen pædagogisk praksis. De har desuden teoretisk viden, som de kan bringe i anvendelse og er solide ”håndværkere” i grunddiscipliner som didaktik, undervisningsdifferentiering, klasserumsledelse, relationsarbejde, brug af it-baserede forløb, Professionelle Læringsfællesskaber og forældresamarbejde. De agerer læringsledere og står i spidsen for udviklingsprocesser.

Hvordan samarbejder vi?

Co-learning-forløb (Her er det særligt påkrævet, at skolen giver mulighed for, at personalet kan indgå i et udvidet samarbejde, hvor en del af undervisningen

gennem en periode planlægges, gennemføres og evalueres i et samarbejde mellem videnscentermedarbejderen og almenpersonalet)•

 

Vejlednings og sparringsforløb

 

Rådgivning til det pædagogiske personale og forældre, evt. i samarbejde med Børne-Familieafdelingen

 

 

Hvordan henvender skoler sig?

Når en skole oplever lærings- og/eller trivselsmæssige udfordringer med elever, der er i en af videnscentrenes målgrupper, kan lederen rette direkte henvendelse til det pågældende videnscenter. Det er en forudsætning, at der er blevet afprøvet et eller flere tiltag for at afhjælpe problemstillingen. Tiltag og effekt beskrives kortfattet sammen med problemstillingen.

 

Case fra et co-learning forløb

I det følgende interview kan du/I læse om et forløb, hvor 2 ressourcepersonerne fra Videnscenter Lundager har arbejdet sammen med 2 lærere fra almenskolen. Ønsket var at få materialer til en elev, som havde svært ved at arbejde med klassens fælles opgaver. I forløbet har der både været arbejdet med:

  1. elevens individuelle opgaver
  2. elevens deltagelse på et mindre læsehold
  3. tiltag for hele klassen med fokus på at gå fra ydre styring til indre styring.

Hvordan er tiltaget omkring arbejdskasserne forløbet?:

Matematiklæreren: ”De individuelle opgaver i arbejdskasserne virker godt. Eleven har meget brug for gentagelser, og derfor skal samme opgaver laves flere gange. Jeg justerer løbende opgaverne, så eleven får succesoplevelser med sit arbejde.”

Dansklæreren: ”Jeg ser mange paralleller til danskopgaverne i arbejdskasserne. Generelt går det godt med arbejdskasserne. Eleven er stolt over at kunne tage opgaver med hjem, som eleven kan vise, eleven har løst.”

Hvilken effekt har etablering af læsehold haft?:

Dansklæreren: ”Eleven har været god til at koncentrere sig om opgaverne og har vist stolthed over sit arbejde i hæftet. Eleven er blevet meget glad for at læse op af bøgerne og øver sig hjemme. De 2 andre elever på læseholdet har også profiteret af tiltagene. Efter co-learningsforløbet sluttede arbejder eleverne nu selvstændigt videre i læsegruppen, og jeg kan gå til og fra gruppen i løbet af modulet.”

Hvordan har tiltaget været omkring klasserumsledelse?:

Matematiklæreren: ”Godt, at co-learneren har deltaget i klassen og haft fokus på hele klassen og ikke kun eleven. Klassen bruger fortsat tiltagene, og der er tegn på, at der er skabt mere ro i klassen. Der bliver flere og flere gode matematiktimer. Det er tydeligt, at eleverne er gode til at arbejde i den første del af matematiktimen, hvor rutinerne er ens hver gang. Det vil jeg anvende mere i undervisningen - altså rutine for eleverne, så de får mulighed for at mestre deres arbejde.

Hvilke fremadrettede tiltag vil I lave?:

Hver anden fredag vil vi holde pige-møde og hver anden fredag holdes drenge-møder - lige nu handler det om regler. Eleverne skal fortsat arbejde med indre styring - det kan fremadrettet italesættes for eleverne, at deres “arbejde” er at være parate til undervisningen.

Hvordan har I oplevet processen?

”Dejligt, at co-learnerne har været kompetente i forhold til opgaven i praksis. Dejligt, med materiale-deling og bidrag med forberedelsestid. Det har været rart, at I har haft forståelse for vores arbejdstid, og forsøgt at få PLF og forberedelsestid til at blive fordelt således, at I kunne tage hensyn til os begge i forløbet. Det har været godt med korte møder, hvor vi fordelte os og prioriterede dansk og matematik hver anden gang.”