Henvendelsesskema og Faglig standard for Videnscentre

 

Hvorfor videnscenter?

Videnscenter Lundagers formål er at understøtte læring, trivsel og personlig mestring hos børn og elever i dagtilbud og skoler i almenrådet ud fra den specialviden, de har med målgruppen.

Videnscentrene skal understøtte udvikling og forankring af de centrale grunddiscipliner, der knytter sig til en høj kvalitet i tilrettelæggelse, gennemførelse

og evaluering af børn og unges læreprocesser. Videnscenterne tilbyder en vifte af forløb og ydelser i almenområdet, der understøtter udvikling

af sociale og faglige læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge inkluderes i det almene dagtilbud/den almen folkeskole.

Hvad tilbyder vi?

Medarbejderne i Videnscenter Lundager har rod i vores egen pædagogisk praksis. De har desuden teoretisk viden, som de kan bringe i anvendelse og er solide ”håndværkere” i grunddiscipliner som didaktik, undervisningsdifferentiering, klasserumsledelse, relationsarbejde, brug af it-baserede forløb, Professionelle Læringsfællesskaber og forældresamarbejde. De agerer læringsledere og står i spidsen for udviklingsprocesser.

Hvordan samarbejder vi?

Co-learning-forløb (Her er det særligt påkrævet, at skolen giver mulighed for, at personalet kan indgå i et udvidet samarbejde, hvor en del af undervisningen

gennem en periode planlægges, gennemføres og evalueres i et samarbejde mellem videnscentermedarbejderen og almenpersonalet)•

 

Vejlednings og sparringsforløb

 

Rådgivning til det pædagogiske personale og forældre, evt. i samarbejde med Børne-Familieafdelingen

 

 

Hvordan henvender skoler sig?

Når en skole oplever lærings- og/eller trivselsmæssige udfordringer med elever, der er i en af videnscentrenes målgrupper, kan lederen rette direkte henvendelse til det pågældende videnscenter. Det er en forudsætning, at der er blevet afprøvet et eller flere tiltag for at afhjælpe problemstillingen. Tiltag og effekt beskrives kortfattet sammen med problemstillingen.